Polityka prywatno┼Ťci


 1. Postanowienia ogólne

  1. Strona www prowadzona jest przez w┼éa┼Ťciciela strony internetowej (dalej jako: „Administrator”), który jest administratorem danych osobowych U┼╝ytkowników w rozumieniu rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).
    
  2. W celu kontaktu z Administratorem w ró┼╝nych zagadnieniach zwi─ůzanych z niniejsz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci oraz ochron─ů danych osobowych, wy┼Ťlij e-mail na adres: info@limuzynawroclaw.com
    
  3. Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci dotyczy strony internetowej (dalej ┼é─ůcznie jako: „Serwis”) i odnosi si─Ö do ka┼╝dego u┼╝ytkownika korzystaj─ůcego z Serwisu, w tym do Reklamodawców i Wydawców (dalej jako: „U┼╝ytkownik”).
    
  4. Administrator informuje, ┼╝e wszelkie tre┼Ťci znajduj─ůce si─Ö w Serwisie chronione s─ů prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikaj─ůcymi z rejestracji znaków towarowych i nie mog─ů by─ç w ┼╝aden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyra┼╝onej na pi┼Ťmie pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci zgody Administratora, za wyj─ůtkiem dozwolonego u┼╝ytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    
  5. Jakiekolwiek dzia┼éania wykraczaj─ůce poza w/w dozwolony u┼╝ytek s─ů niedozwolone i mog─ů skutkowa─ç poci─ůgni─Öciem do odpowiedzialno┼Ťci cywilnej oraz karnej.
    
  6. Administrator dok┼éada stara┼ä, aby chroni─ç prywatno┼Ť─ç U┼╝ytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo ┼Ťrodki ostro┼╝no┼Ťci, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez U┼╝ytkowników by┼éy chronione przed utrat─ů, zniszczeniem, ujawnieniem, dost─Öpem osób niepowo┼éanych, niew┼éa┼Ťciwym ich wykorzystaniem.
    
  7. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik samodzielnie decyduje czy skorzysta─ç z przys┼éuguj─ůcych mu praw (patrz punkt 5 poni┼╝ej) zwi─ůzanych z kontrol─ů nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadz─ů do uniemo┼╝liwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym s─ů one niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éugi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacj─ů z danej us┼éugi.
    
  8. Administrator nie odpowiada za zasady prywatno┼Ťci stron www, na które b─Ödzie wchodzi┼é U┼╝ytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
    
  9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatno┼Ťci, w celu zapewnienia jej aktualno┼Ťci. O wszelkich zmianach dotycz─ůcych zmian w niniejszej Polityce prywatno┼Ťci, U┼╝ytkownicy b─Öd─ů powiadamiani drog─ů elektroniczn─ů.
    
  10. Je┼Ťli nie zgadzasz si─Ö z nasz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci, prosimy o niekorzystanie z us┼éug Serwisu.
    
 2. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Administrator pozyskuje dane osobowe U┼╝ytkowników, osób fizycznych reprezentuj─ůcych U┼╝ytkowników b─Öd─ůcych osobami prawnymi oraz innych osób odwiedzaj─ůcych Serwis bezpo┼Ťrednio od osób, których dane dotycz─ů.
     
  2. Dane osobowe pozyskiwane s─ů w sposób zautomatyzowany.
     
 3. Przechowywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe U┼╝ytkowników b─Öd─ů przechowywane do czasu skorzystania przez U┼╝ytkownika z uprawnie┼ä prowadz─ůcych do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 poni┼╝ej), odwo┼éania przez U┼╝ytkownika zgody na ich przetwarzanie (je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö wy┼é─ůcznie na podstawie zgody), wypisania si─Ö z us┼éugi newslettera lub usuni─Öcia konta U┼╝ytkownika z Serwisu.
    
  2. W przypadku istniej─ůcego lub potencjalnego sporu prawnego pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Administratorem, a tak┼╝e w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowi─ůzku Administratora, Administrator mo┼╝e nadal przechowywa─ç te dane osobowe, które b─Öd─ů bezwzgl─Ödnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowi─ůzków.
    
 4. Prawa U┼╝ytkowników Serwisu

  1. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s─ů dane osobowe jego dotycz─ůce, a je┼╝eli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dost─Öpu do nich oraz nast─Öpuj─ůcych informacji:
   • celu przetwarzania;
   • kategorii odno┼Ťnych danych osobowych;
   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zosta┼éy lub zostan─ů ujawnione, w szczególno┼Ťci o odbiorcach w pa┼ästwach trzecich lub organizacjach mi─Ödzynarodowych;
   • w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mo┼╝liwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   • informacji o prawie do ┼╝─ůdania od administratora sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz─ůcego osoby, której dane dotycz─ů, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak┼╝e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycz─ů- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmowa─ç tego typu dzia┼éa┼ä.
    
  2. U┼╝ytkownik ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego sprostowania dotycz─ůcych go danych osobowych, które s─ů nieprawid┼éowe. Z uwzgl─Ödnieniem celów przetwarzania, u┼╝ytkownik, którego dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania uzupe┼énienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o┼Ťwiadczenia.
    
  3. U┼╝ytkownik ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego usuni─Öcia dotycz─ůcych go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowi─ůzek bez zb─Ödnej zw┼éoki usun─ů─ç dane osobowe, je┼╝eli zachodzi jedna z nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťci:
   • dane osobowe nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, w których zosta┼éy zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotycz─ů, cofn─Ö┼éa zgod─Ö, na której opiera si─Ö przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotycz─ů, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie wyst─Öpuj─ů nadrz─Ödne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotycz─ů, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   • dane osobowe by┼éy przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe musz─ů zosta─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zosta┼éy zebrane w zwi─ůzku z oferowaniem us┼éug spo┼éecze┼ästwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

   Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usuni─Öcia danych U┼╝ytkownika, je┼╝eli ich zachowanie jest niezb─Ödne w celu realizacji roszcze┼ä lub je┼╝eli wymagaj─ů tego obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.
    
  4. U┼╝ytkownik, którego dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora ograniczenia przetwarzania w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
   • U┼╝ytkownik kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych – na okres pozwalaj─ůcy Administratorowi sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a u┼╝ytkownik, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych osobowych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje ju┼╝ danych osobowych do celów przetwarzania, ale s─ů one potrzebne u┼╝ytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä;
   • U┼╝ytkownik wniós┼é sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycz─ů.
    
  5. U┼╝ytkownik, którego dane dotycz─ů, ma prawo otrzyma─ç w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego dotycz─ůce go dane osobowe, które dostarczy┼é Administratorowi, oraz ma prawo przes┼éa─ç te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, je┼╝eli:
   • przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody w my┼Ťl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w my┼Ťl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   • przetwarzanie odbywa si─Ö w sposób zautomatyzowany.
    
  6. U┼╝ytkownik ma prawo ┼╝─ůdania, by dane osobowe zosta┼éy przes┼éane przez Administratora bezpo┼Ťrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mo┼╝liwe.
    
  7. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpo┼Ťredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z takim marketingiem bezpo┼Ťrednim.
    
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    
  9. Po zalogowaniu si─Ö do Serwisu U┼╝ytkownik mo┼╝e zmieni─ç swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i u┼╝ywane do zalogowania si─Ö do Serwisu. U┼╝ytkownik mo┼╝e równie┼╝ zrezygnowa─ç z otrzymywania newslettera samodzielnie lub ca┼ékowicie usun─ů─ç swoje konto z Serwisu, kontaktuj─ůc si─Ö z Biurem Obs┼éugi Klienta pod adresem e-mail: info@limuzynawroclaw.com. Ka┼╝da z wysy┼éanych przez Administratora w ramach ┼Ťwiadczenia us┼éugi newsletter wiadomo┼Ťci zawiera link umo┼╝liwiaj─ůcy rezygnacj─Ö z jego otrzymywania (opcja opt-out).
    
  10. W przypadku, w którym dane osobowe U┼╝ytkownika przetwarzane s─ů na podstawie zgody, mog─ů Pa┼ästwo w ka┼╝dej chwili cofn─ů─ç udzielon─ů zgod─Ö. Cofniecie zgody pozostaje bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
    
  11. Kontakt z Administratorem w sprawach zwi─ůzanych z niniejsz─ů Polityk─ů prywatno┼Ťci oraz ochron─ů danych osobowych, w tym skorzystanie z przys┼éuguj─ůcych U┼╝ytkownikowi uprawnie┼ä, jest mo┼╝liwy za pomoc─ů nast─Öpuj─ůcych kana┼éów komunikacji:
   • e-mail: info@limuzynawroclaw.com
    
 5. Wykorzystywane narz─Ödzia analityczne oraz reklamy
  1. Google Analytics

   Serwis korzysta z narz─Ödzia Google Analytics, którego dostawc─ů jest Google LLC (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje w┼éasne pliki cookies do ┼Ťledzenia interakcji U┼╝ytkowników z innymi witrynami lub aplikacjami. Dane zbierane przez Google Analytics s─ů co do zasady zbierane anonimowo i nie umo┼╝liwiaj─ů identyfikacji U┼╝ytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mog─ů obejmowa─ç przyk┼éadowo: przybli┼╝on─ů geolokalizacj─Ö, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urz─ůdzeniu, systemie, przegl─ůdarce, rozdzielczo┼Ťci ekranu, ustawionym j─Özyku, dostawcy Internetu, typie po┼é─ůczenia internetowego, a tak┼╝e o zachowaniu U┼╝ytkownika w serwisie.

   Szczegó┼éowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zosta┼éy w polityce prywatno┼Ťci Google Analytics dost─Öpnej pod tym linkiem: support. google.com/analytics/topic/ 2919631?hl=pl&ref_topic= 1008008
    
  2. Google Ads

   Serwis korzysta z narz─Ödzia Google Ads, b─Öd─ůcego systemem reklamowym umo┼╝liwiaj─ůcym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kana┼éy, które s─ů w┼éasno┼Ťci─ů firmy Google. Google Ads zbiera przyk┼éadowo nast─Öpuj─ůce rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane ┼Ťledzenia aktywno┼Ťci U┼╝ytkownika w innych serwisach. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umo┼╝liwiaj─ů jednoznacznej identyfikacji U┼╝ytkownika.

   Szczegó┼éowe informacje na temat Google Ads opisane zosta┼éy w polityce prywatno┼Ťci Google, dost─Öpnej tutaj: policies.google.com/privacy

   U┼╝ytkownik mo┼╝e samodzielnie zrezygnowa─ç ze ┼Ťledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przegl─ůdarki. Szczegó┼éowe informacje na temat rezygnacji ze ┼Ťledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany w linku: support.google.com/ google-ads /answer/32050
    
  3. Remarketing

   Serwis korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w po┼é─ůczeniu z narz─Ödziem Google Ads dostarczanym przez Google.

   Remarketing stanowi sposób prowadzenia dzia┼éa┼ä reklamowych w sieci Internet. Dzia┼éania reklamowe kierowane s─ů do osób, które odwiedzi┼éy stron─Ö internetow─ů Serwisu. Poprzez wykorzystanie mechanizmów opartych o pliki cookies, okre┼Ťlane jest zainteresowanie U┼╝ytkownika danym produktem lub us┼éug─ů, na podstawie których do U┼╝ytkownika kierowany jest okre┼Ťlony przekaz marketingowy. Komunikaty marketingowe s─ů wy┼Ťwietlane U┼╝ytkownikowi podczas korzystania przez U┼╝ytkownika z wyszukiwarki Google, przegl─ůdania witryn internetowych lub w ramach jego obecno┼Ťci na portalach spo┼éeczno┼Ťciowych.

   U┼╝ytkownicy mog─ů samodzielnie wy┼é─ůczy─ç opcj─Ö remarketingu na wykorzystywanych urz─ůdzeniach poprzez opcj─Ö dezaktywacji dost─Öpna link tu: google.com/ settings/ads /onweb/
    
  4. Polityka prywatno┼Ťci Google

   Szczegó┼éowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Google opisane zosta┼éy w polityce prywatno┼Ťci Google dost─Öpnej na stronie: policies.google.com/privacy
     
 6. Informacje o plikach cookies
   
  1. Cookie to plik tekstowy, który za zgod─ů U┼╝ytkowników jest zapisywany przez serwer strony internetowej na komputerze lub urz─ůdzeniu mobilnym U┼╝ytkownika. Odzyskanie lub odczytanie zawarto┼Ť─ç takiego pliku cookie jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie z poziomy danego serwera strony internetowej. Ka┼╝dy plik cookie jest unikalny dla przegl─ůdarki internetowej U┼╝ytkownika i zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazw─Ö strony.
    
  2. Pliki cookie mog─ů stanowi─ç tak┼╝e dane osobowe, do których zastosowanie znajduj─ů odpowiednie zapisy niniejszej Polityki prywatno┼Ťci.
    
  3. Us┼éugodawca wykorzystuje pliki cookies, które s─ů bezwzgl─Ödnie konieczne do dzia┼éania Serwisu. Pozosta┼ée pliki cookies Us┼éugodawca wykorzystuje na podstawie zgody U┼╝ytkowników. Poni┼╝ej przedstawiamy informacje dotycz─ůce plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie:

   - Google LLC : analiza zachowa┼ä U┼╝ytkowników w Serwisie, us┼éugi reklamowe, re-marketing, us┼éugi pomiarowe i analityczne : opcjonalne (fakultatywne)
   - Facebook Inc : us┼éugi reklamowe, re-marketing, us┼éugi pomiarowe i analityczne : opcjonalne (fakultatywne)
    
  4. Podmiotami, które mog─ů instalowa─ç oraz wykorzystywa─ç pliki cookies w ramach Serwisu na podstawie zgody U┼╝ytkownika s─ů Us┼éugodawca oraz:
   • Google LLC z siedzib─ů w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej o polityce prywatno┼Ťci tego administratora wejd┼║ tu: policies.google.com/privacy
   • Facebook Inc. z siedzib─ů w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej o polityce prywatno┼Ťci tego administratora, kliknij tutaj: facebook.com/policy.php
    
  5. W serwisie wykorzystywane s─ů cookies sesyjne, ulegaj─ůce skasowaniu po zako┼äczeniu korzystania z Serwisu i zamkni─Öciu okna przegl─ůdarki internetowej, jak i cookies trwa┼ée, zapisywane w urz─ůdzeniach, za po┼Ťrednictwem których U┼╝ytkownik korzysta z Serwisu przez okre┼Ťlony czas lub do momentu ich usuni─Öcia.
    
  6. Dane pochodz─ůce z plików cookie, b─Öd─ů przechowywane w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju plików: (i) na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), (ii) do momentu skorzystania przez U┼╝ytkownika z praw prowadz─ůcych do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 powy┼╝ej), lub (iii) do odwo┼éania przez U┼╝ytkownika zgody na ich przetwarzanie.
    
  7. U┼╝ytkownik mo┼╝e samodzielnie i w ka┼╝dym czasie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plików cookies, okre┼Ťlaj─ůc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu przez pliki cookies do urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Zmiany ustawie┼ä, o których mowa w zdaniu poprzednim, U┼╝ytkownik mo┼╝e dokona─ç za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub za pomoc─ů konfiguracji us┼éugi. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu cookies na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
    
  8. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym momencie zarz─ůdza─ç wyra┼╝on─ů zgod─ů na przetwarzanie plików cookies, klikaj─ůc Polityka Prywatno┼Ťci Cookies
    
 7. Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci

  1. Polityka Prywatno┼Ťci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s─ů w Serwisie.
    
  2. Wszelkie og┼éoszenia, reklamy czy inne podobne tre┼Ťci zamieszczone w Serwisie przez jego U┼╝ytkowników maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny, nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mog─ů stanowi─ç podstawy do jakichkolwiek roszcze┼ä wobec Administratora.
    
  3. Serwis zosta┼é stworzony po to, aby pomaga─ç osi─ůgn─ů─ç sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzysta─ç bezwarunkowo z dokumentów, które udost─Öpniamy. Zawsze pami─Ötaj, aby dany dokument dok┼éadnie przeczyta─ç i szczegó┼éowo przeanalizowa─ç, gdy┼╝ mo┼╝e nie by─ç stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj si─Ö z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialno┼Ťci za jakikolwiek tre┼Ťci zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.

Usługi:

wynajem limuzyn Wrocław, limuzyna wrocław, wieczór panieński, wieczór kawalerski, panieński wrocław, kawalerski wrocław, wynajem limuzyn

Okolica:

Wroc┼éaw, Kryniczno, Brodno, ┼Üroda ┼Ül─ůska, Buk├│wek, Cesarzowice, Chwalimierz, Ciech├│w, Gozdawa, Jastrz─Öbce, Jugowiec, Juszczyn, Kobylniki, Komorniki, Kulin, Lipnica, Micha┼é├│w, Ogrodnica, P─Öczk├│w, Proszk├│w, Przedmo┼Ťcie, Rakoszyce, Rzeczyca, S┼éup, Szczepan├│w, ┼Üwi─Öte, Wojczyce, Wrocis┼éawice, Zakrz├│w,
RODO, COOKIES:

Drogi U┼╝ytkowniku, sprawd┼║ w jaki spos├│b w┼éa┼Ťciciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pami─Ötaj o prawach jakie Tobie przys┼éuguj─ů.

Dlaczego wy┼Ťwietlamy t─Ö wiadomo┼Ť─ç?

Dnia 25 maja 2018 zacz─Ö┼éo obowi─ůzywa─ç RODO czyli Rozporz─ůdzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych. Nak┼éada ono na nas obowi─ůzek jasnego i zrozumia┼éego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptowa─ç ┼╝adnych zg├│d czy te┼╝ zmian, wystarczy ┼╝e zapoznasz si─Ö z poni┼╝szymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, ┼╝e traktujemy dane osobowe ze szczeg├│ln─ů staranno┼Ťci─ů i przyk┼éadamy du┼╝─ů wag─Ö do ochrony Twojej prywatno┼Ťci.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocze┼Ťnie jeste┼Ťmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dost─Öpny na tej stronie (w tre┼Ťci wpisz RODO).
Podaj─ůc dobrowolnie swoje dane masz prawo dost─Öpu do ich tre┼Ťci, ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w zakresie i celu niezb─Ödnym do przeprowadzenia Promocji i nie b─Öd─ů przetwarzane w innych celach, nie b─Ödziemy r├│wnie┼╝ ich u┼╝ywa─ç do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wy┼é─ůcznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostan─ů usuni─Öte niezw┼éocznie po up┼éywie pe┼énych dwunastu miesi─Öcy lub po wyga┼Ťni─Öciu obowi─ůzku ich przechowywania okre┼Ťlonego przez organy pa┼ästwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane s─ů zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustaw─ů z dnia 18 lipca 2002r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pami─Ötaj, ┼╝e masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plik├│w cookies. U┼╝ywamy informacji zapisanych za pomoc─ů cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spe┼énia┼éa Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod─Ö na zapisywanie cookies.

Mo┼╝na zablokowa─ç tworzenie cookies, zmieniaj─ůc ustawienia przegl─ůdarki, jednak dzia┼éanie strony mo┼╝e zosta─ç ograniczona, a niekt├│re cz─Ö┼Ťci mog─ů przesta─ç dzia┼éa─ç.